^Wróć na góre
Get Adobe Flash player

Odpłatność

 REGULAMIN ODPŁATNOŚCI ZA POBYT DZIECKA   

W PRZEDSZKOLU NR 27 W CHORZOWIE

 

Na podstawie

- Ustawy – Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku (Dz. U. z 2017 roku poz. 59 z późn. zm. )

- Ustawy z dnia 1 grudnia 2016 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2016 roku poz. 2024)

- Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych ( tj. Dz.U. z 2018 roku poz. 200)

- Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy Dla Pracowników Nie Będących Nauczycielami Zatrudnionych w Szkołach i Placówkach Oświatowych Prowadzonych przez Miasto Chorzów z dnia 1 grudnia 2003 roku

- Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych  - RODO

- Uchwały Nr XXXI Rady Miasta Chorzów z dnia 2 lutego 2017 roku

- Decyzji Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Chorzów z dnia 18 stycznia 2018 roku

- Statutu Przedszkola nr 27 w Chorzowie

 

§ 1

1.Organem prowadzącym przedszkole jest Miasto Chorzów.

2.Przedszkole nr 27 w Chorzowie funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.

3.Przedszkole świadczy swoje usługi zgodnie z organizacją pracy przedszkola określoną w arkuszu organizacyjnym placówki i aneksach do tego arkusza, zatwierdzonych przez organ prowadzący na dany rok szkolny.

 

§ 2

1. Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie, zgodnie z zapisem § 1 ust. 3

2. Rodzic/prawny opiekun poprzez „Deklarację pobytu dziecka w Przedszkolu nr 27 w Chorzowie” (załącznik nr 1) lub aneksy do tej deklaracji (załącznik nr 2) ustala godziny pobytu dziecka w placówce zgodnie ze swoimi potrzebami, które są stałe, takie same i obowiązują przez wszystkie dni miesiąca

 

§ 3

1. Ustala się odpłatność za świadczenia udzielane przez przedszkole w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o których mowa w § 2 ust. 1 w wysokości 1,00 zł za każdą godzinę dodatkową za wyjątkiem dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego

2. W przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza dwoje lub więcej dzieci będących rodzeństwem, opłata za drugie i każde kolejne dziecko wynosi 50% kwoty ustalonej w ust. 1

3. W przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza dwoje dzieci będących rodzeństwem, przy czym jedno z nich jest objęte rocznym przygotowaniem przedszkolnym, opłata za drugie dziecko wynosi 100% kwoty ustalonej w ust. 1

4. W przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza dwoje lub więcej dzieci będących rodzeństwem, przy czym jedno z nich jest objęte rocznym przygotowaniem przedszkolnym opłata za drugie dziecko wynosi 100% a za każde kolejne dziecko wynosi 50% kwoty ustalonej w ust. 1

5. W przedszkolu istnieje możliwość korzystania z od 1 do 6 godzin wykraczających poza wymiar godzin określonych w § 2 ust.1.

6. Ustala się, że każda rozpoczęta godzina wykraczająca poza czas określony w § 2 ust.1, a nie zadeklarowana w Deklaracji pobytu dziecka w Przedszkolu nr 27 w Chorzowie lub nie ujęta w ostatnim aneksie do tejże deklaracji w sprawie zmian godzin pobytu dziecka płatna jest w wysokości 1,00 zł za każdą godzinę dodatkową z uwzględnieniem zapisów ustalonych w ust. 1

7. Dodatkowo wykorzystane godziny (nie ujęte w Deklaracji pobytu dziecka w Przedszkolu nr 27 w Chorzowie lub ostatnim aneksie do tej deklaracji) rozliczone będą poprzez doliczenie ich kosztów do kwot ujętych w przekazanych rodzicom/prawnym opiekunkom fakturach VAT.

 

§ 4

1. Przedszkole prowadzi żywienie.

2. Korzystanie z posiłków jest odpłatne.

3. Do korzystania z posiłków przygotowywanych przez kuchnię uprawnieni są:

wychowankowie przedszkola, których rodzice wnoszą opłaty indywidualne za wyżywienie

dzieci, którym dożywianie w całości lub części refunduje Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie

nauczyciele i pracownicy przedszkola.

4. W przedszkolu istnieje możliwość korzystania z 1, 2 lub 3 posiłków, za które w zależności od wyboru, uprawnieni ponoszą koszty w wysokości ustalonej zarządzeniem dyrektora przedszkola w sprawie stawki żywieniowej stanowiącej tzw. „wsad do kotła”

5. Na posiłki wydawane przez kuchnię składają się:

  • Śniadanie, drugie śniadanie
  • Obiad
  • Podwieczorek

6. Warunki korzystania z żywienia w placówce, w tym wysokość opłat za posiłki ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym.

7. Stawkę żywieniową ustala dyrektor przedszkola z uwzględnieniem wymogów wynikających z odrębnych przepisów a jej wysokość ogłaszana jest zarządzeniem dyrektora na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej placówki.

8. Nauczyciele oraz pracownicy administracyjno – obsługowi przedszkola ponoszą opłatę za korzystanie z posiłków w placówce w wysokości kosztów surowca przeznaczonego na sporządzenie posiłku oraz uwzględniającą dodatkowo koszt przygotowania posiłku, w przeliczeniu na jeden posiłek, na który składa się:

- koszt wynagrodzeń pracowników przygotowujących posiłki i składek naliczonych od tych wynagrodzeń tj. intendenta, szefa kuchni oraz pomocy kuchennych

- procentowy udział kosztów zużycia mediów, w tym zużycia wody, energii, ścieków, w relacji powierzchni pomieszczeń kuchennych w stosunku do całkowitej powierzchni placówki.

9. Podstawą obliczenia kosztów określonych w § 4 ust. 8 pkt 2 było ustalenie procentowego udziału pomieszczeń kuchennych w stosunku do całkowitej powierzchni budynku

10. W przypadku sprzedaży posiłków dla pedagogów do kosztów surowca przeznaczonego na sporządzenie posiłku doliczany będzie koszt przygotowania posiłków z zastosowaniem stawki zwolnionej z VAT, natomiast dla pracowników administracyjno – obsługowych do powyższej stawki doliczany będzie VAT wg stawki 8%

11.  Dzieci i nauczyciele spożywają posiłki zgodnie z obowiązującym w placówce ramowym rozkładem dnia w każdej grupie wiekowej a pracownicy administracji i obsługi w czasie wyznaczonym przez dyrektora

12.  Intendent przedszkola w uzgodnieniu z kucharką oraz po akceptacji dyrektora przedszkola ustala jadłospis dekadowy, który jest wywieszany na tablicy informacyjnej dla rodziców oraz publikowany na stronie internetowej placówki

13.  Odpowiedzialność za prawidłową organizację żywienia w placówce ponosi intendent przedszkola

14. Dyrektor zastrzega sobie prawo do zmiany w każdym czasie wysokości stawki żywieniowej w uzgodnieniu z organem prowadzącym.

 

§ 5

 

1. Rodzice/prawni opiekunowie oraz uprawnieni do korzystania z posiłków, zobowiązani są do wniesienia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole, z dołu do dnia 15 każdego następnego miesiąca.

2. Czas pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin deklarowany przez rodzica w deklaracji/aneksie do tej deklaracji jest płatny zgodnie z § 3 ust. 1

3. Za czas opóźnienia w uiszczaniu opłat, przedszkole nalicza odsetki ustawowe.

4. Faktury VAT stanowiące podstawę do wniesienia przez uprawnionych opłat za korzystanie z usług przedszkola sporządzane są elektronicznie po zakończeniu miesiąca rozliczeniowego do 5 - go każdego następnego miesiąca 

5. Faktury VAT, na życzenie rodzica/prawnego opiekuna, mogą być przesyłane drogą e-mail na wskazany przez niego adres

6. Opłaty za korzystanie z usług przedszkola są regulowane przelewem bankowym na konto wskazane przez dyrektora przedszkola na fakturze VAT

7. Rodzicom/prawym opiekunom, którzy uchlają się od regulowania odpłatności w terminach ustalonych w Deklaracji pobytu dziecka w Przedszkolu nr 27 w Chorzowie, mogą zostać wypowiedziane warunki świadczenia usług w zakresie żywienia oraz godzin wykraczających poza godziny realizacji podstaw programowych

8. Ustala się, że na terenie przedszkola spożywane są przez dzieci tylko posiłki spełniające uregulowania prawne w zakresie przepisów dotyczących żywienia zbiorowego i przygotowane w tutejszej placówce

 

§ 6

1. Dokumentem, na podstawie którego naliczona zostaje odpłatność za pobyt i żywienie dziecka w przedszkolu jest „Deklaracja pobytu dziecka w Przedszkolu nr 27 w Chorzowie” lub ostatni aneks do tej deklaracji (załącznik nr 1, 2)

2. Deklarowane przez rodzica/ów poprzez Deklarację pobytu dziecka w Przedszkolu nr 27 w Chorzowie godziny pobytu dziecka w placówce oraz zakres spożywanych posiłków obowiązują przez okres od września do czerwca danego roku szkolnego.

3. Na czas przerwy wakacyjnej (lipiec lub sierpień), rodzice/prawni opiekunowie deklarują chęć pobytu dziecka w placówce wg załącznika nr 3 do niniejszego regulaminu.

4. Rodzice, którzy pragną zmienić godziny pobytu dziecka w przedszkolu lub zakres spożywanych posiłków powinni zgłosić się do dyrektora przedszkola lub osoby przez niego wyznaczonej celem sporządzenia aneksu do deklaracji do końca miesiąca a zmiany będą obowiązywały od następnego miesiąca

 

 

§ 7

 

1. Integralną częścią niniejszego regulaminu są:

- załącznik nr 1 - Deklaracja pobytu dziecka w Przedszkolu nr 27 w Chorzowie

- załącznik nr 2 – Aneks do Deklaracji pobytu dziecka w Przedszkolu nr 27 w Chorzowie

- załącznik nr 3 – Deklaracja rodzica w sprawie korzystania dziecka z usług przedszkola w okresie przerwy wakacyjnej

2. Uchyla się dotychczas obwiązujący regulamin odpłatności za pobyt w przedszkolu z dnia 1 lutego 2018 roku

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem  1 września 2018 roku

 

Copyright © 2013. Przedszkole nr. 27 w Chorzowie Rights Reserved.