^Wróć na góre
Get Adobe Flash player

Odpłatność

                                              

 REGULAMIN ODPŁATNOŚCI ZA POBYT DZIECKA   

W PRZEDSZKOLU NR 27 W CHORZOWIE

  

Podstawa prawna:

§   Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( tekst jednolity - Dz. U. z 2016 roku poz. 1943),

§   Uchwała Nr XXXI/576/17 Rady Miasta Chorzów z dnia 2 lutego 2017 roku

§   Statut Przedszkola nr 27 w Chorzowie

 

§ 1

1.   Organem prowadzącym przedszkole jest Miasto Chorzów.

 

2.  Przedszkole nr 27 w Chorzowie funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw  ustalonych z organem prowadzącym.

 

3.  Przedszkole świadczy swoje usługi zgodnie z organizacją pracy przedszkola określoną w arkuszu organizacyjnym placówki i aneksach do tego arkusza, zatwierdzonych przez organ prowadzący na dany rok szkolny.  

 

 § 2

1.   Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie, zgodnie z zapisem § 1 ust. 3

 

2.   Rodzic/prawny opiekun ma prawo zadeklarować w umowie o świadczenie usług w zakresie wychowania przedszkolnego godziny  pobytu dziecka w placówce zgodnie ze swoimi potrzebami, które są stałe, takie same i obowiązują przez wszystkie dni danego miesiąca.

 

 

§ 3

1.  Ustala się odpłatność za świadczenia udzielane przez przedszkole w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o których mowa w § 2  ust. 1 w wysokości 1,00 zł za każdą godzinę dodatkową za wyjątkiem dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego

 

2.  W przedszkolu istnieje możliwość korzystania z od 1 do 6 godzin wykraczających poza wymiar godzin określonych w § 2 ust.1.

 

3.   Ustala się, że każda rozpoczęta godzina wykraczająca poza określony w § 2 ust.1 czas a nie zadeklarowana w umowie o świadczenie usług w zakresie wychowania przedszkolnego (załącznik nr 1) lub nie ujęta w ostatnim aneksie do tejże umowy (załącznik nr 2) w sprawie zmian godzin pobytu dziecka płatna jest w wysokości 1,00 zł za każdą godzinę dodatkową z uwzględnieniem zapisów ustalonych w ust. 1

4.   Ustala się, że za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu przekraczającą czas pracy placówki tj. godzinę 17.00, pobierana będzie opłata w wysokości kwoty godziny ponadwymiarowej wypłacanej nauczycielowi dyplomowanemu pracującemu w pełnym wymiarze czasu pracy, tj. 25 godzin tygodniowo.

  

5.  Dodatkowo wykorzystane godziny (nie ujęte w umowie o świadczenie usług w zakresie wychowania przedszkolnego lub ostatnim aneksie do tej umowy) rozliczone będą poprzez doliczenie ich kosztów do kwot ujętych w przekazanych rodzicom/prawnym opiekunkom fakturach VAT.

 

 

§ 4

1.    Przedszkole prowadzi żywienie.

2.    Korzystanie z posiłków jest odpłatne.

3. Posiłki wydawane są:

3.1. Wychowankom przedszkola, których rodzice wnoszą opłaty indywidualne za wyżywienie

3.2. Dzieciom, którym dożywianie w całości lub części refunduje Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie

4. W przedszkolu istnieje możliwość korzystania z 1, 2 lub 3 posiłków, za które w zależności od wyboru, rodzice / prawni opiekunowie ponoszą koszty w wysokości jak poniżej:

4.1. śniadanie             -           2,00 zł.

4.2.  obiad                  -           3,00 zł.

4.3.  podwieczorek     -           1,00 zł.

 

5.  Na posiłki wydawane przez kuchnię składają się:

5.1  Śniadanie, drugie śniadanie

5.2  Obiad

5.3  Podwieczorek

 

6. Stawkę żywieniową ustala dyrektor przedszkola z uwzględnieniem wymogów wynikających z odrębnych przepisów a jej wysokość ogłaszana jest zarządzeniem dyrektora na tablicy ogłoszeń oraz stronach internetowych placówki.

7.  Dzieci spożywają posiłki zgodnie z obowiązującym w placówce ramowym rozkładem dnia w każdej grupie wiekowej

8. Intendent przedszkola w uzgodnieniu z kucharką oraz po akceptacji dyrektora przedszkola ustala jadłospis dekadowy, który jest wywieszany na tablicy informacyjnej dla rodziców

9. Odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie żywienia w placówce ponosi intendent przedszkola.

10.  Dyrektor zastrzega sobie również prawo do zmiany wysokości stawki żywieniowej.

  

§ 5

 

W przypadku gdy do przedszkola uczęszcza dwoje lub więcej dzieci, o których w § 3 ust 1, będące rodzeństwem, opłata za drugie i każde kolejne dziecko wynosi 50% kwoty ustalonej w tym paragrafie.

 

§ 6

1.  Rodzice/prawni opiekunowie, zobowiązani są do wniesienia opłat, za świadczenia udzielane przez przedszkole, z dołu do dnia 15 każdego następnego miesiąca. Powyższy obowiązek istnieje również w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu.

2.  W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu za każdy dzień nieobecności, odliczeniu podlegają koszty żywienia zadeklarowane w umowie o świadczenie usług w zakresie wychowania przedszkolnego lub w ostatnim aneksie do tejże umowy.

3.   Za czas opóźnienia w uiszczaniu opłat, przedszkole będzie naliczać odsetki ustawowe.

4.   Wpłaty za korzystanie z usług/świadczeń przedszkola określone w § 3 i § 4 są rejestrowane.

5. Faktury VAT stanowiące podstawę do wniesienia przez rodzica/prawnego opiekuna opłat za przedszkole sporządzane są po zakończeniu miesiąca rozliczeniowego do 5 - go każdego następnego miesiąca.

6. Opłaty za korzystanie z usług przedszkola są regulowane przelewem bankowym na konto wskazane przez dyrektora przedszkola na fakturze VAT

7.  Terminy wydawania faktur podawane będą na tablicy ogłoszeń lub  w innej formie.

8.  Rodzicom/prawnym opiekunom, którzy uchylają się od regulowania odpłatności w terminach ustalonych umową o świadczenie usług w zakresie wychowania przedszkolnego mogą zostać wypowiedziane warunki umowy w zakresie żywienia oraz godzin wykraczających poza godziny realizacji podstaw programowych

9. Ustala się, że na terenie przedszkola dopuszczalne jest spożywanie posiłków spełniających             uregulowania prawne w zakresie przepisów dotyczących żywienia zbiorowego.  

 

 

§ 7

1.   Dokumentem, na podstawie którego naliczona zostaje odpłatność za pobyt i żywienie dziecka w przedszkolu jest umowa o świadczenie usług w zakresie wychowania przedszkolnego lub ostatni aneks do tej umowy (załącznik nr 1, 2)

2.   Umowa o świadczenie usług w zakresie wychowania przedszkolnego dziecka do przedszkola obowiązuje przez cały okres pobytu dziecka w przedszkolu z wyjątkiem okresu letniego (miesiąc lipiec lub sierpień), wówczas  rodzic/prawny opiekun deklaruje chęć pobytu dziecka w placówce  wg załącznika nr 3

3.  Rodzice/prawni opiekunowie, którzy pragną zmienić godziny pobytu dziecka w przedszkolu lub zakres spożywanych posiłków powinni zgłosić się do dyrektora przedszkola lub kasjera celem sporządzenia aneksu do umowy o świadczenie usług w zakresie wychowania przedszkolnego do końca miesiąca a zmiany będą obowiązywały od następnego miesiąca.

 

 

§ 8

 

1.   Inne sfery działalności przedszkola np. rytmikę, gimnastykę ogólnorozwojową, naukę języków obcych itp. organizuje dyrektor przedszkola.

 

§ 9

 

1. Integralną częścią niniejszego regulaminu są:

1.1. załącznik nr 1 - umowa o świadczenie usług w zakresie wychowania przedszkolnego

1.2. załącznik nr 2 – aneks do umowy o świadczenie usług w zakresie wychowania

       przedszkolnego

1.3  załącznik nr 3 – deklaracja pobytu dziecka w przedszkolu w okresie przerwy wakacyjnej

1.4  załącznik nr 4 – rozwiązanie umowy o świadczenie usług w zakresie wychowania

       przedszkolnego

 

2.  Uchyla się dotychczas obowiązujący regulamin odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu z dnia 1 września 2015 roku wraz z aneksem nr 1.

  

Regulamin wchodzi w życie z dniem  1 stycznia 2017 roku

 

 

Copyright © 2013. Przedszkole nr. 27 w Chorzowie Rights Reserved.