^Wróć na góre
Get Adobe Flash player

PROCEDURY COVID-19

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W REŻIMIE SANITARNYM

W PRZEDSZKOLU NR 27 ZGODNIE Z WYTYCZNYMI GIS PODCZAS COVID-19

Podstawy prawne:
1. Ustawa z dnia 05 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.2019 poz.1239)
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz.U.2019 poz.1148)
3. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz.U.2018r. poz. 2140)
4. Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2020r. poz. 1386 )
5. Ustawa z dnia 02 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 , innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020r poz. 374)
6. Ustawa z dnia 31 marca 2020r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 , (Dz.U. 2020r. poz. 567)
7. Ustawa z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 , innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020r. poz. 568)
8. Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz.U. 2020 poz. 1389)
9. Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020r. poz. 1394 )
10. Wytyczne GIS z dnia 25 sierpnia 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi do lat , wydany na podstawie art. 8a ust.5 pkt. 2z Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o PIS ( Dz.U. 2019r. poz. 59 oraz z 2020r. poz. 322, 374 i 567)
11. Statut Przedszkola nr 27

SPIS TREŚCI:

ZASADY OGÓLNE

I. PROCEDURA ORGANIZACJI BEZPIECZNEGO POBYTU DZIECI W PRZEDSZKOLU NR 27 W REŻIMIE SANITARNYM

II. PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIORU DZIECI W PRZEDSZKOLU NR 27

III. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIEM KORONAWIRUSEM W PRZEDSZKOLU NR 27 W REŻIMIE SANITARNYM

IV. ZAŁĄCZNIKI:
- ZGODA RODZICA NA POMIAR TEMPERATURY CIAŁA DZIECKA
˗ HARMONOGRAM MONITOROWANIA PRAC PORZĄDKOWYCH
˗ INSTRUKCJE MYCIA I DEZYNFEKCJI RĄK, ZAKŁADANIA I ZDEJMOWANIA RĘKAWICZEK I MASECZKI
˗ POTWIERDZENIE ODBIORU CHOREGO DZIECKA Z PRZEDSZKOLA
˗ INFORMACJE DO SANEPIDU I ORGANU PROWADZĄCEGO O WYSTĄPIENIU U PRACOWNIKA OBJAWÓW SUGERUJĄCYCH ZAKAŻENIE KORONAWIRUSEM

ZASADY OGÓLNE

1. CEL PROCEDURY:
Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad obowiązujących w placówce w czasie zagrożenia epidemicznego COVID-19, zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa

2. PRZEDMIOTEM PROCEDURY JEST OKREŚLENIE ZASAD:
˗ organizacji bezpiecznego środowiska pobytu dzieci i pracowników Przedszkola nr 27 w Chorzowie w reżimie sanitarnym
˗ przyprowadzania i odbierania dzieci uczęszczających do Przedszkola nr 27 w Chorzowie w czasie reżimu sanitarnego
˗ podejmowanych działań w przypadku podejrzenia zachorowania osób personelu lub wychowanków na COVID-19

3. ZAKRES PROCEDURY:
Procedura dotyczy cały teren Przedszkola nr 27 w Chorzowie (pomieszczenia budynku i ogród przedszkolny) w czasie trwania zagrożenia epidemicznego COVID-19

4. ADRESAT PROCEDURY
Procedura obejmuje pracowników, wychowanków, rodziców/opiekunów, inne osoby przyprowadzające i odbierające wychowanka Przedszkola nr 27 w Chorzowie oraz inne osoby trzecie.

I. PROCEDURA ORGANIZACJI BEZPIECZNEGO POBYTU DZIECI I PRACY PERSONELU W PRZEDSZKOLU NR 27 W REŻIMIE SANITARNYM

1. ORGANIZACJA OPIEKI W PRZEDSZKOLU NR 27
1) Jedna grupa dzieci w miarę możliwości przebywa codziennie w wyznaczonej i stałej sali.
2) Do grupy przyporządkowani są na stałe ci sami opiekunowie. Jeżeli organizacja pracy grupy wykracza poza 5 godzin, do grupy przydziela się 2 opiekunów.
3) W grupie może przebywać do 25 dzieci.
4) W każdej grupie musi być zachowana minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali, nie mniejsza niż 2m2 na jedno dziecko i każdego opiekuna
5) W przedszkolu funkcjonują niżej wymienione sale:
- Sala 1: przeznaczona dla 25 dzieci i 2 opiekunów
- Sala 2: przeznaczona dla 25 dzieci i 2 opiekunów
- Sala 3: przeznaczona dla 20 dzieci i 3 opiekunów
- Sala 4: przeznaczona dla 25 dzieci i 1 opiekuna
- Sala 5: przeznaczona dla 25 dzieci i 1 opiekuna
- Sala 6: przeznaczona dla 25 dzieci i 1 opiekuna
- Sala 7: przeznaczona dla 25 dzieci i 1 opiekuna
6) W sali, w której przebywa grupa usunięto przedmioty i sprzęty oddane do użytku dzieci, których nie można skutecznie uprać lub zdezynfekować (dywany, zabawki tekstylne, pluszaki, wózki, drobne klocki i zabawki). Każde dziecko dysponuje przydzielonym zestawem przyborów plastycznych (kredki, ołówki, nożyczki, klej, mazaki). Po zakończeniu funkcjonowania grupy sala wraz z całym wyposażeniem jest dokładnie czyszczona i dezynfekowana.
7) Dziecko nie przynosi do przedszkola przedmiotów i zabawek z domu. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie zabawki, rzeczy.
8) Dziecko nie zabiera zabawek z przedszkola do domu.
9) Każda sala jest systematycznie wietrzona w czasie pobytu dzieci.
10) Osoby opiekujące sie dziećmi w przedszkolu stale monitorują samopoczucie dziecka w czasie pobytu, w tym wystąpienie u nich objawów chorobowych.
11) Nauczyciele kontaktują się z rodzicami telefonicznie
12) Nauczyciele i pracownicy obsługi zachowują dystans między sobą w każdej przestrzeni przedszkola, wynoszący minimum 1,5 m.
13) Personel kuchenny nie kontaktuje się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.
14) Osoby przyprowadzające i odbierające dzieci z przedszkola zachowują dystans w odniesieniu do pracowników placówki, jak i innych dzieci i ich rodziców, wynoszący minimum 1,5 m.
15) Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej przedszkola oznaczonej na czerwono z zachowaniem zasady - 1 rodzic z dzieckiem lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem 1,5 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (minimum osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk)
16) Dziecko po wejściu do przedszkola jest odbierane przez woźną, która pomaga mu w przebraniu się i odprowadza je do właściwej sali
17) Do przedszkola uczęszcza wyłącznie dziecko zdrowe, bez jakichkolwiek objawów chorobowych
18) Dzieci do przedszkola są przyprowadzane i odbierane przez osoby zdrowe
19) Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.
20) Przebywanie osób trzecich ( listonosz, dostawcy, osoby kontrolujące placówkę) w placówce jest ograniczone do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (minimum osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk)
21) Dyrektor określił sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka poprzez aktualizację numerów telefonów rodziców/opiekunów
22) Dyrektor sporządził listy pracowników przydzielonych do danej grupy oraz listy dzieci przebywających w danym pomieszczeniu wraz z numerami telefonów ich rodziców/prawnych opiekunów
23) Dyrektor zaopatrzył placówkę w 2 termometry bezdotykowe marki SANITY, które dezynfekowane są po każdym użyciu.
24) Uzyskano zgody rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała dziecka. (załącznik nr 3). Pomiar temperatury następuje w momencie przyjmowania dziecka do przedszkola oraz w przypadku wystąpienia objawów chorobowych. Według instrukcji załączonej do termometru temperaturą wskazującą na gorączkę jest 37,5 stopni.
25) Jeżeli dziecko przejawia objawy choroby zostaje odseparowane w izolatorium z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób. Niezwłocznie powiadamiani są rodzice/opiekunowie w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkolu.
26) Przewiduje się korzystanie z pobytu na świeżym powietrzu na terenie ogrodu przedszkola. Dyrektor wyznaczył miejsca zabawowe, z których grupy korzystają rotacyjnie przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości i zmianowości grup
27) Sprzęt oddany do użytku dzieciom na placu zabaw jest regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany - sprzęt nieużywany jest należycie zabezpieczony przed używaniem.
28) Organizuje się wyjścia poza teren przedszkola w formie spaceru po najbliższej okolicy, przy zachowaniu zasady 2m dystansu od osób trzecich.

2. REGULACJE DOTYCZĄCE PRACY OSÓB ZATRUDNIONYCH W PRZEDSZKOLU
1) Wszyscy pracownicy w zależności od zajmowanego stanowiska i adekwatnie do zaistniałej sytuacji, zostali zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej - jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, przyłbice, fartuchy z długim rękawem lub kombinezony ( do użycia np. do przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka)
2) Każdy pracownik po wejściu do budynku jest zobowiązany do dezynfekcji rąk. Następnie przechodzi do wyznaczonego miejsca socjalnego, gdzie pozostawia swoje rzeczy prywatne i ubiera się w ubranie robocze.
3) W zależności od sytuacji i wykonywanej pracy każdy pracownik sam decyduje o zastosowaniu indywidualnych środków ochrony osobistej.
4) Pracownicy przebywają wyłącznie w przestrzeni wynikającej z określonego zakresu obowiązków.
5) Poruszając się po terenie placówki zachowują dystans min 1,5 m.
6) W momentach przekazywania dziecka rodzicom/opiekunom zachowują dystans co najmniej 1,5 m
7) Pracownicy wykonują swoje obowiązki z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego i zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi GIS.
8) W przypadku zauważenia jakichkolwiek objawów chorobowych u dzieci bądź innych pracowników, niezwłocznie informuje dyrektora bądź osobę zastępującą dyrektora w czasie jego nieobecności.
9) Wszyscy pracownicy zostali zapoznani z niniejszą procedurą, zobowiązali się do jej przestrzegania, co zostało potwierdzone własnoręcznym podpisem.

3. CZYNNOŚCI PORZĄDKOWE I DEZYNFEKCYJNE
1) Przy drzwiach wejściowych do budynku udostępniony jest dozownik z płynem dezynfekującym do rąk oraz zamieszczono informację o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe wchodzące do placówki
2) Po wejściu do przedszkola każde dziecko myje ręce wodą z mydłem pod opieką woźnej pełniącej dyżur w holu
3) W ciągu pobytu w przedszkolu dzieci regularnie myją ręce wodą z mydłem.
4) Dyrektor opracował harmonogram monitorowania codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych (poręczy, klamek) i powierzchni płaskich w tym blatów stołów, szafek, parapetów w salach i innych pomieszczeniach, klawiatur, wyłączników i kart czytnikowych (załącznik nr 1)
5) Przeprowadzając dezynfekcję ściśle przestrzega się zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji.
6) Po dezynfekcji pomieszczeń i przedmiotów przeprowadza się wietrzenie, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji
7) W pomieszczeniach sanitarno- higienicznych zamieszczono plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk - instrukcje (załączniki nr 2)
8) Na bieżąco przeprowadza się dezynfekcję toalet

4. ORGANIZACJA ŻYWIENIA
1) Ustalono zróżnicowane godziny dostawy produktów spożywczych z uwzględnieniem reżimu sanitarnego
2) Dostawcy pozostawiają żywność w wyznaczonym miejscu
3) Wyznaczony pracownik wyposażony w środki ochrony osobistej odbiera produkty i przeprowadza ich dezynfekcję w wyznaczonym miejscu
4) Po dezynfekcji pracownik odbierający produkty spożywcze zmienia odzież ochronną i po zdezynfekowaniu rąk rozdzielanie produkty spożywcze zgodnie z ich przeznaczeniem
5) Przy organizacji żywienia w przedszkolu, przestrzega się warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa (HACCP), odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego
6) Dodatkowo wprowadzono zasady szczególnej ostrożności, dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników: stosowanie środków indywidualnej ochrony osobistej, zachowanie dystansu co najmniej 1,5m, bieżąca dezynfekcja
7) Szczególną uwagę zwraca się uwagę na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców
8) Wielorazowe naczynia i sztućce myte są w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60 stopni C.
9) Pracownicy kuchni spuszczają potrawy windą towarową do kuchni wydawczej, woźna oddziałowa układa je oraz nakrycia stołowe na wózku kelnerskim, transportuje do sali i porcjuje potrawy.
10) Następnie zbiera brudne nakrycia na wózek kelnerski, zawozi brudne naczynia do wyznaczonej windy i transportuje je do kuchni.
11) Dzieci spożywają posiłki w swoich salach.

5. ORGANIZACJA ZAJĘĆ Z DZIEĆMI
1) Dzieci podczas pobytu w przedszkolu nie posiadają maseczek ani rękawiczek
2) Dziecko podczas pobytu w przedszkolu myje ręce wodą z mydłem w adekwatnych sytuacjach
3) Dzieci w przedszkolu nie myją zębów
4) Dziecko po przyjściu do sali bawi się w wyznaczonym przez opiekuna miejscu z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego
5) W czasie zajęć plastycznych dziecko korzysta z indywidualnego zestawu plastycznego
6) Nauczyciel nadzoruje spontaniczne zabawy dowolne dzieci
7) Nauczyciel organizuje zabawy z elementami ruchu i tańca, inne sytuacje zabawowe np. gry dydaktyczne, słuchanie czytanej książki, opowiadań, śpiew piosenek, także w j. angielskim w miarę możliwości, w taki sposób aby zachować reżim sanitarny
8) Nauczyciel zapoznaje z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w rygorze sanitarnym i systematycznie przypomina je w ciągu dnia
9) Dzieci pod nadzorem nauczycieli korzystają ze spacerów oraz przedszkolnego placu zabaw gdzie dyrektor wyznaczył miejsca zabawowe, z których grupy korzystają rotacyjnie przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości i zmianowości grup
10) Nauczyciel i woźna oddziałowa monitorują samopoczucie dzieci w czasie ich pobytu w przedszkolu
11) Nauczyciele, którzy nie świadczą bezpośredniej opieki nad dziećmi w przedszkolu, w razie konieczności świadczą pracę zdalną dla dzieci nieobecnych zgodnie z ustaleniami dyrektora
12) Realizacja podstawy programowej odbywa się w formie pracy stacjonarnej, zdalnej lub hybrydowej w przypadku wyłączenia całej grupy lub placówki z funkcjonowania, wg ustalonych zasad przez dyrektora

II. PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIÓRU DZIECI OBOWIĄZUJĄCA W PRZEDSZKOLU NR 27 W REŻIMIE SANITARNYM

1. PRZYPROWADZANIE DZIECI
1) Rodzic/opiekun prawny lub inna osoba upoważniona przyprowadza dziecko o ściśle określonej, zadeklarowanej wcześniej godzinie.
2) Dzieci przyjmowane są do przedszkola w odstępie 5-10 minutowym celem wykonania działań związanych z reżimem sanitarnym (pomiar temperatury, zabiegi higieniczne) oraz z potwierdzeniem pobytu dziecka w placówce.
3) W przypadku spóźnienia, w godzinach wydawania posiłku ustalonych przez dyrektora, placówka nie będzie przyjmowała dzieci.
4) Rodzic przyprowadzając dziecko do przedszkola wchodzi na teren budynku do wyznaczonej kolorem czerwonym strefy. Dziecko zostaje przekazane dyżurującej przy wejściu woźnej .
5) Pozostali rodzice oczekują na swoją kolej przed budynkiem przedszkola, z zachowaniem reżimu sanitarnego (maseczki, rękawiczki, odległość)
6) Woźna odbierając dziecko od rodzica dokonuje pomiaru temperatury. Jeśli pomiar wskazuje podwyższoną temperaturę ( od 37,5 stopnia) dziecko oddawane jest rodzicowi i nie może wejść do przedszkola.
7) Kolejna woźna nadzoruje drogę dziecka do łazienki, gdzie dziecko myje ręce wodą z mydłem, odprowadza dziecko do szatni, a potem kieruje do przydzielonej sali

2. ODBIÓR DZIECI
1) Rodzic/opiekun prawny lub inna osoba upoważniona odbiera dziecko o ściśle określonej, zdeklarowanej wcześniej godzinie. Przychodząc po dziecko wchodzi na teren placówki do wyznaczonej strefy. Dziecko zostaje przekazane przez dyżurującą woźną.
2) Oczekujące na dzieci osoby zachowują dystans zgodny z reżimem sanitarnym.
3) Kolejna woźna monitoruje dziecko w drodze do szatni, gdzie w miarę potrzeb udziela dziecku pomocy w ubieraniu się, stosując środki indywidualnej ochrony (maseczka, rękawiczki)
4) Woźna dyżurująca odprowadza dziecko do holu i przekazuje rodzicowi/opiekunowi prawnemu lub innej osobie upoważnionej do odbioru dziecka.

III. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIEM KORONAWIRUSEM W PRZEDSZKOLU NR 27 W REŻIMIE SANITARNYM

1. ZAKAŻENIE DZIECI
1) Do przedszkola uczęszcza wyłącznie dziecko zdrowe, bez jakichkolwiek objawów chorobowych
2) Dyrektor przedszkola zarządza systematyczne monitorowanie przez nauczycieli stanu zdrowia dzieci z zachowaniem zasady intymności.
3) Dyrektor wyznacza i przygotowuje ( między innymi wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) izolatorium, w którym będzie można odizolować dziecko w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych
4) W sytuacji stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka nauczyciel natychmiast zgłasza ten fakt dyrektorowi lub osobie go zastępującej
5) Po zgłoszeniu dyrektor prowadzi działania mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się choroby: izoluje dziecko z objawami choroby, zarządza wzmożony rygor sanitarny tj. dezynfekcja środkiem dezynfekcyjnym pomieszczeń wraz z wyposażeniem.
6) Dyrektor lub osoba przez niego upoważniona zawiadamia rodziców/opiekunów prawnych dzieci, u których stwierdzono objawy chorobowe o konieczności natychmiastowego stawienia się w przedszkolu.
7) Przy odbiorze dziecka chorego z przedszkola rodzic jest zobowiązany potwierdzić ten fakt w formie pisemnej (załącznik nr 4)
8) Rodzic obligatoryjnie przekazuje tego samego dnia do godz. 17.00 informację zwrotną o diagnozie lekarskiej.

2. ZAKAŻENIE PERSONELU
1) Do pracy w przedszkolu mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów chorobowych
2) Dyrektor może nie angażować do pracy pracowników powyżej 60 r. życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi
3) Dyrektor wyznacza i przygotowuje ( między innymi wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie lub wydziela obszar w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych
4) Pracownicy przedszkola są poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepojących objawów, nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem
5) W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem zostaje niezwłocznie odsunąć go od pracy. W ww. przypadku zostaje wstrzymane przyjmowanie kolejnych grup dzieci, powiadomiona zostaje właściwa miejscowa powiatowa stacja epidemiologiczna oraz organ prowadzący ( załącznik nr 5) i wszyscy stosują się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
6) Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik zostaje poddany gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w placówce procedurami oraz dezynfekuje się powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.)
7) Dyrektor przygotował i umieścił w wyznaczonym miejscu (łatwy dostęp) potrzebne numery telefoniczne, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych
8) Dyrektor ustala listę osób przebywających w tym samym czasie w częściach przedszkola w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych GIS
9) Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej PSSI w celu konsultacji lub uzyskania porady.
10) Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl a także obowiązujących przepisów prawa

Copyright © 2013. Przedszkole nr. 27 w Chorzowie Rights Reserved.