^Wróć na góre
Get Adobe Flash player

Articles

ORGANIZACJA OPIEKI W REŻIMIE SANITARNYM

INFORMACJA DLA RODZICÓW PRZEDSZKOLA NR 27 W CHORZOWIE
ORGANIZACJA OPIEKI W PRZEDSZKOLU W REŻIMIE SANITARNYM

1. Jedna grupa liczy 12 dzieci i przebywa w wyznaczonej, stałej sali, a do grupy
przyporządkowani są ci sami opiekunowie, którzy powinni zachować dystans społeczny między sobą min. 1,5 m.

2. Rodzic/opiekun przyprowadzający/odbierający dzieci z przedszkola muszą zachować dystans społeczny do pracowników, jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m. Do sali przedszkolnej dziecko zaprowadza wyznaczony do tego celu Pracownik.

3. Rodzic wyraża pisemną zgodę na bezdotykowy pomiar temperatury swojego dziecka w placówce (mierzenie temperatury odbywać się będzie przy przyprowadzaniu dziecka do przedszkola i po obiedzie.

4. Do przedszkola mogą uczęszczać wyłącznie dzieci zdrowe (bez kataru, kaszlu), a jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji nie wolno posyłać dziecka do przedszkola .

5. Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby zostaje odizolowane w odrębnym miejscu i niezwłocznie powiadomią się rodziców/opiekunów. Rodzic/opiekun ma obowiązek w jak najszybszym czasie odebrać dziecko.

6.Ogranicza się przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona ust, nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk).

7. Nie będzie organizowanych wyjść poza teren przedszkola (np. spacery, wycieczki, wyjście do ogrodu przedszkolnego).

8. Z sali, w której przebywają dzieci, zostaną usunięte wszelkie zabawki, przedmioty, których nie można prać czy zdezynfekować. Sala będzie wietrzona co godzinę.

9. Dzieci nie mogą zabierać ze sobą do przedszkola i z przedszkola swoich zabawek i pluszaków.

10. Osoby wchodzące do budynku, zobligowane są do dezynfekcji rąk, założenia rękawiczek ochronnych oraz zakrycia ust i nosa.

11. Personel przedszkola zostanie zaopatrzony w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki, przyłbice oraz fartuchy z długim rękawem (do użycia adekwatnie do sytuacji, np. przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka)

12. Prowadzony będzie monitoring codziennych prac porządkowych i dezynfekcji różnych powierzchni ( w tym poręczy, klamek, włączników, powierzchni płaskich w salach i innych pomieszczeniach) a także bieżąca dezynfekcja wszystkich toalet.

13. Regularnie będą myte ręce wodą z mydłem oraz dopilnowanie, aby robiły to dzieci.

14. W placówce wyznaczono i przygotowano pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę z objawami chorobowymi.

15.W przedszkolu działa procedura postępowania na wypadek zakażenia COVID-19;

Copyright © 2013. Przedszkole nr. 27 w Chorzowie Rights Reserved.