^Wróć na góre
Get Adobe Flash player

REKRUTACJA 2020/2021

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

 

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2020/2021 odbywa się w systemie elektronicznym.
W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci 3, 4, 5 i 6 letnie urodzone w latach 2014, 2015, 2016 i 2017 zamieszkałe na terenie gminy Chorzów.
Dzieci sześcioletnie są obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego – na podstawie art. 31, ust. 4 Ustawy Prawo Oświatowe. Oddziały zerowe mieszczą się w szkołach podstawowych: SP 15, SP 17, SP 37. Przydział dzieci do konkretnych oddziałów w przedszkolach nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja grup przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona będzie od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji do przedszkola.

Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (kierowane do oddziału specjalnego lub integracyjnego) przyjmowane są poza rekrutacją. W celu zapisania dziecka do przedszkola rodzic powinien zgłosić się w terminie od 11 marca do 30 kwietnia do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Chorzów z oryginałem orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wraz z uzupełnionym wnioskiem – zał. 1 do Zarządzenia Nr OR.101.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 11 maja 2018 r.

Zasady rekrutacji
Zapisy w formie elektronicznej będą trwały od 2 marca do 16 marca 2020r.

Otwarcie systemu elektronicznego dla rodzica/ opiekuna prawnego nastąpi 2 marca br. o godz. 8.00 Można wybrać maksymalnie trzy placówki, pamiętając że ich kolejność oznacza hierarchię ważności. Formularz elektroniczny należy wypełnić w systemie ,wydrukować i podpisać. Wydrukowany wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w placówce pierwszego wyboru (wymienionej na wniosku jako pierwsza).

 

Aby zalogować się do systemu rekrutacyjnego należy wejść na stronę: 

https://przedszkola-chorzow.nabory.pl

 

Ważne terminy:
- Otwarcie systemu dla rodziców – składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału w szkole podstawowej: od 2 marca, godz. 8.00 do 16 marca 2020 r. godz.15.00

Wydrukowany wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w naszej placówce, wyłącznie wtedy, jeżeli nasze przedszkole zostało wskazane we wniosku jako pierwsze.

w terminie:

2 – 13 marca w godzinach 8.00 – 16.00

oraz 16 marca w godzinach 8.00 – 15.00

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych: 3 kwietnia 2020r. godz. 9.00

 

Potwierdzanie woli przyjęcia przez rodziców w placówce zakwalifikowania:

od 3 kwietnia 2020r. godz. 9.00 do 17 kwietnia 2020r.godz.15.00

 

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych: 21 kwietnia 2020r.godz.9.00

 

WYKAZ DOKUMENTÓW DOSTARCZONYCH PRZEZ RODZICÓW NIEZBĘDNYCH W PROCESIE REKRUTACJI

 

1. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów podstawowych (ustawowych) tj.:

1.1. oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata -wniosek

1.2. oświadczenie dotyczące samotnego wychowywania kandydata w rodzinie -wniosek

1.3. inne informacje o kandydacie -wniosek

1.4. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 i 1984)

1.5. prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

1.6. dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 roku poz. 575,1583 i 1860)

 

2.Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów dodatkowych ( gminnych) określonych przez organ prowadzący:

2.1. Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu lub zaświadczenie o wykonywaniu pracy
na podstawie umowy cywilnoprawnej lub wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie z uczelni lub szkoły potwierdzające naukę w trybie dziennym.

2.2. Kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego pieczęcią Urzędu Skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie lub potwierdzenie złożenia zeznania z pieczęcią Urzędu Skarbowego lub Urzędowe Poświadczenie Odbioru wraz z pierwszą stroną zeznania podatkowego inny dokument potwierdzający odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego w Chorzowie.

2.3 i 2.4 kryterium – wniosek.

2.5. Miejsce zamieszkania- wniosek lub dokument potwierdzający miejsce pracy (jeśli informacja ta nie została zawarta w dokumencie poświadczającym zatrudnienie).

2.6. Zaświadczenie wydane przez dyrektora żłobka lub placówki opieki nad dziećmi do lat 3 lub dziennego opiekuna.

 

3. Dokumenty, o których mowa w pkt. 1.4, 1,5 mogą być składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, urzędowo poświadczonego odpisu, wyciągu z dokumentu lub w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica dziecka.

 

Prosimy o zapoznanie się z poniżej zawarymi informacjami.

 

 

 


 

Copyright © 2013. Przedszkole nr. 27 w Chorzowie Rights Reserved.