^Wróć na góre
Get Adobe Flash player

Koncepcja

KONCEPCJA PRACY

PRZEDSZKOLA NR 27 W CHORZOWIE

NA LATA 2015 – 2020

PODSTAWA PRAWNA

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych:

- Ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy

- Podstawie programowej wychowania przedszkolnego

- Statucie przedszkola

- Rozporządzeniu MEN z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U, Nr 168, poz.1324 ze zm.)

 

O NASZEJ PLACÓWCE

Przedszkole mieści się na ul. Wandy 34, w wolno stojącym, dużym budynku. Jego atutem jest okazały ogród, wyposażony w sprzęt do zajęć i zabaw ruchowych. Budynek i przylegający do niego ogród znajdują się na terenie ogrodzonym. W przedszkolu funkcjonuje siedem grup, w tym jedna integracyjna dla dzieci z niedosłuchem.

 

BAZA PRZEDSZKOLA

Placówka posiada:

- siedem sal dydaktycznych wyposażonych w meble, pomoce dydaktyczne oraz atrakcyjne zabawki dostosowane do wieku dzieci

- szatnię z indywidualnymi półeczkami dla każdego dziecka

- gabinet do zajęć ze specjalistami

- ogród przedszkolny

- zaplecze kuchenne, sanitarne i administracyjne

 

PERSONEL

- wykwalifikowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna

- pomoc nauczyciela w grupie trzylatków i grupie integracyjnej

- zespół specjalistów: logopeda, psycholog, surdopedagodzy, rehabilitant ruchowy, terapeuci dla dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera

- zaangażowany i kompetentny personel administracyjno – obsługowy

 

MISJA PRZEDSZKOLA

Naszym marzeniem jest:

- aby każde dziecko naszego przedszkola potrafiło bezpiecznie funkcjonować w otaczającym je świecie, by było otwarte, ciekawe świata, operatywne; by potrafiło odnaleźć się w nowej sytuacji oraz by potrafiło na miarę swoich możliwości rozwijać problemy

- aby nasz absolwent w przyszłości dążył do sukcesu i radził sobie z porażkami.

 

WIZJA PRZEDSZKOLA

- Przedszkole zapewnia opiekę i wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa.

- Wspieramy wszechstronny rozwój dziecka zaspokajając dziecięcą ciekawość świata

- Dzięki organizowanym zajęciom dydaktyczno-wychowawczym stwarzamy odpowiednie warunki dla przyswajania umiejętności przydatnych w życiu dorosłego człowieka

- Stwarzamy sytuacje dzięki którym dzieci mają możliwość samodzielnego podejmowania decyzji w sytuacjach trudnych, wypowiadania się na różnorodne tematy

- Inspirujemy dzieci literaturą dotyczącą rozwiązywania problemów na miarę wieku dziecięcego (np. M. Musierowicz)

- Zapewniamy bezpośredni kontakt z różnorodnymi instytucjami takimi jak: straż pożarna, policja, straż miejska, biblioteka)

- Organizujemy akcje sprzyjające rozwojowi takich cech jak: przedsiębiorczość, radzenie sobie z porażkami, dążenie do sukcesu (np. zbiórka makulatury, baterii itp.)

- Zapewniamy wykwalifikowaną kadrę będącą wsparciem dla małego dziecka

- Współpracujemy z rodzicami na rzecz rozwoju dziecka.

 

CELE STRATEGICZNE:

1.Ukierunkowanie działań przedszkola na wspomaganie rozwoju dzieci by w przyszłości nasi wychowankowie wyrośli na samodzielnych, przedsiębiorczych, ciekawych świata ludzi.

2.Zapewnienie odpowiednich warunków do zdobywania wiedzy jak i do wykorzystania tej wiedzy w praktyce.

3.Priorytetowe traktowanie spraw związanych z bezpieczeństwem dzieci przy współpracy z jednostkami specjalnymi i nie tylko.

4.Ścisła współpraca z rodzicami dzieci by w dobie wysoko rozwiniętej komputeryzacji rozbudzać w dzieciach inne zainteresowania.

   CELE STRATEGICZNE

CELE SZCZEGÓŁOWE

1. Ukierunkowanie działań przedszkola na wspomaganie rozwoju dzieci by w przyszłości nasi wychowankowie wyrośli na samodzielnych, przedsiębiorczych, ciekawych świata ludzi.

1.1. Dzieci mają możliwość promowania przedszkola na forum miasta poprzez rożne formy aktywności.

1.2. Wychowankowie aktywnie działają na rzecz przedszkola.

1.3. Przedszkole zachęca do pokonywania nieśmiałości i pomijania niektórych deficytów.

1.4. Przedszkole aktywizuje dzieci niepełnosprawne (dzieci z niedosłuchem) w życie przedszkola do udziału w występach i konkursach.

2. Zapewnienie odpowiednich warunków do zdobywania wiedzy jak i do wykorzystania tej wiedzy w praktyce.

2.1. Przedszkole angażuje wychowanków do sprawdzania nabytej wiedzy podczas różnych sytuacji.

2.2. Przedszkole wyposaża dzieci w wiedzę niezbędną w codziennym życiu.

3. Priorytetowe traktowanie spraw związanych z bezpieczeństwem dzieci przy współpracy z jednostkami specjalnymi i nie tylko.

3.1. Mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci rodzice chętnie angażują się w pomoc przy obsłudze dzieci np. podczas wycieczek, występów,

3.2. Przedszkole czynnie współpracuje z takimi instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo jak: policja straż pożarna, straż miejska.

3.3. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczne warunki pobytu, zapobiegając niepożądanym zjawiskom i wypadkom.

4. Ścisła współpraca z rodzicami dzieci by w dobie wysoko rozwiniętej komputeryzacji rozbudzać w dzieciach inne zainteresowania.

4.1. Rodzice współdecydują o alternatywnych formach spędzania czasu wolnego (ponad programowe zajęcia dodatkowe, kółka zainteresowań).

4.2. Przedszkole zachęca rodziców do aktywnego udziału w życiu przedszkola np. poprzez prezentację ciekawych zawodów na forum grupy oraz udział w popołudniowym czytaniu literatury dziecięcej.

 

WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI:

 

   CELE STRATEGICZNE

WSKAŹNIKI

1. Ukierunkowanie działań przedszkola na wspomaganie rozwoju dzieci by w przyszłości nasi wychowankowie wyrośli na samodzielnych, przedsiębiorczych, ciekawych świata ludzi.

- Potwierdzenia udziału dzieci w organizowanych występach, konkursach, akcjach

- Dyplomy osiągnięć wychowanków

- Fotografie zamieszczone na stronie internetowej

- Wpisy w dzienniku zajęć – odnotowanie udziału dzieci w występach, konkursach

- Ankieta dla nauczycieli szkół podstawowych dotycząca zaradności, samodzielności i przedsiębiorczości naszych wychowanków

- Analiza wyników w/w ankiety dla nauczycieli

2. Zapewnienie odpowiednich warunków do zdobywania wiedzy jak i do wykorzystania tej wiedzy w praktyce.

- Wpisy w dziennikach zajęć

- Fotografie będące dowodem podejmowanych działań

- Ankieta skierowana do rodziców dotycząca stopnia wykorzystania przez dzieci wiedzy w życiu codziennym.

- Analiza wyników w/w ankiety dla rodziców

3. Priorytetowe traktowanie spraw związanych z bezpieczeństwem dzieci przy współpracy z jednostkami specjalnymi i nie tylko.

- Wpisy w dzienniku zajęć – odnotowanie spotkań z przedstawicielami różnych instytucji

- Fotografie

- Projekty edukacyjne mające odzwierciedlenie w planach miesięcznych

4. Ścisła współpraca z rodzicami dzieci by w dobie wysoko rozwiniętej komputeryzacji rozbudzać w dzieciach inne zainteresowania.

- Protokoły zebrań – odnotowanie aktywności rodziców na rzecz przedszkola

- Fotografie na stronie internetowej przedszkola

- Wpisy w dziennikach zajęć – odnotowanie zorganizowanych spotkań tematycznych z rodzicami

- Propozycje zajęć dodatkowych i kół zainteresowań

- Tablica informacyjna dla rodziców

- Kalendarz uroczystości przedszkolnych

- Konspekty zajęć organizowanych przy współudziale rodziców.

 

OPIS EWALUACJI KONCEPCJI PRACY PRZEDSZKOLA

Ewaluacja zaplanowanych działań odbywać się będzie w trzech etapach:

- Bieżące obserwowanie realizacji zadań

- Po upływie każdego roku realizacji koncepcji pracy przedszkola

- Po zakończeniu realizacji 5-letniej koncepcji pracy przedszkola

 

ETAPY ZBIERANIA

DANYCH

CELE EWALUACJI

Bieżące obserwowanie realizacji zadań

- ustalenie stopnia zgodności realizacji zaplanowanych zadań zgodnie z harmonogramem

- doskonalenie realizowanej koncepcji (wprowadzenie zmian)

Po upływie każdego roku realizacji programu - Koncepcji pracy przedszkola

- sprawdzenie, które cele zostały osiągnięte

- ocena stopnia zaangażowania pracowników w realizację programu

- zebranie informacji potrzebnych do dalszego planowania

Po zakończeniu realizacji całego programu

- oszacowanie efektów działania programu (udzielenie odpowiedzi na pytanie – czy i w jakim stopniu zostały osiągnięte zamierzone cele?)

- ocena stopnia zaangażowania pracowników w realizację programu

- zebranie informacji potrzebnych do dalszego planowania pracy przedszkola

 

Informacje dotyczące bieżącej realizacji zadań zaplanowanych na dany rok szkolny gromadzi zespół do spraw ewaluacji koncepcji, a po ich zakończeniu przekazuje informację zwrotną dyrektorowi.

Ewaluację po zakończeniu każdego roku realizacji koncepcji i ewaluację sumującą przeprowadza dyrektor, a jej wyniki przedstawione są na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.

Copyright © 2013. Przedszkole nr. 27 w Chorzowie Rights Reserved.