^Wróć na góre
Get Adobe Flash player

Articles

REKRUTACJA 2019/2020

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2019/2020 odbywa się w systemie elektronicznym.
W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci 3, 4, 5 i 6 letnie urodzone w latach 2013, 2014 2015 i 2016 zamieszkałe na terenie gminy Chorzów. 

Dzieci sześcioletnie są obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego – na podstawie art. 31, ust. 4 Ustawy Prawo Oświatowe. Oddziały zerowe mieszczą się w szkołach podstawowych: SP 12 z Oddz. Integr., SP 15, SP 17, SP 37.
Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (kierowane do oddziału specjalnego lub integracyjnego) przyjmowane są poza rekrutacją. W celu zapisania dziecka do przedszkola rodzic powinien zgłosić się w terminie do 30 kwietnia do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Chorzów z oryginałem orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wraz z uzupełnionym wnioskiem – zał. 1do Zarządzenia Nr OR.101.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 11 maja 2018 r.

Zasady rekrutacji
Zapisy w formie elektronicznej będą trwały od 11 marca do 21 marca 2019r. Otwarcie systemu elektronicznego dla rodzica/ opiekuna prawnego nastąpi 11 marca br. o godz. 8.00 Można wybrać maksymalnie trzy placówki, pamiętając że ich kolejność oznacza hierarchię ważności. Formularz elektroniczny należy wypełnić w systemie i wydrukować. Wydrukowany wniosek wraz ze stosownymi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w placówce pierwszego wyboru (wymienionej na wniosku jako pierwsza).

Aby zalogować się do systemu rekrutacyjnego należy wejść na stronę: www.chorzow.przedszkola.vnabor.pl. 

Ważne terminy:

- Otwarcie systemu dla rodziców – składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału w szkole podstawowej: od 11 marca, godz. 8.00 do 21 marca 2019 r. godz.15.00

Wydrukowany wniosek wraz ze stosownymi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w naszej placówce, wyłącznie wtedy, jeżeli nasze przedszkole zostało wskazane we wniosku jako pierwsze.

w terminie:

  11marca w godzinach 8.00 – 16.00

  12– 20 marca w godzinach 8.00 – 16.00

  oraz 21 marca w godzinach 8.00 – 15.00

 

- Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:                             

   10 kwietnia 2019 r. godz. 9.00
- Potwierdzanie woli przyjęcia przez rodziców w placówce zakwalifikowania:                        

od 10 kwietnia 2019r. godz. 9.00 do 19 kwietnia 2019 r.godz.15.00
Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych: 24 kwietnia 2019r. godz. 9.00

 

 

WYKAZ DOKUMENTÓW DOSTARCZONYCH PRZEZ RODZICÓW NIEZBĘDNYCH W PROCESIE REKRUTACJI


1.      Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów podstawowych (ustawowych) tj.:

1.1  oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (wniosek)

1.2  oświadczenie dotyczące samotnego wychowywania kandydata w rodzinie (wniosek)

1.3  inne informacje o kandydacie (wniosek)

1.4  orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku                    o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 i 1984)

1.5  prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

1.6  dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 roku poz. 575,1583 i 1860)

 

2.      Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów dodatkowych ( gminnych) określonych przez organ prowadzący:

2.1  oświadczenie od każdego rodzica lub rodzica samotnie wychowującego dziecko o pracy zawodowej/prowadzeniu działalności gospodarczej lub pobieraniu nauki w systemie stacjonarnym (wniosek)

2.2  oświadczenie rodzica w sprawie rodzeństwa uczęszczającego do wybranego przedszkola (wniosek)

2.3  oświadczenie rodzica, że dziecko w roku składania wniosku korzysta ze zorganizowanej formy opieki nad dzieckiem do lat 3 zgodnie z ustawa z dnia 2 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi do lat 3 w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który prowadzona jest rekrutacja (wniosek)

2.4  oświadczenie rodziców o odprowadzaniu podatku na rzecz gminy Chorzów (dokument dostępny w systemie rekrutacyjnym w zakładce „pliki do pobrania”)

3.    Dokumenty, o których mowa w pkt. 1.4, 1,5 mogą być składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, urzędowo poświadczonego odpisu, wyciągu z dokumentu lub w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica dziecka.

 

Copyright © 2013. Przedszkole nr. 27 w Chorzowie Rights Reserved.